1957-ben Genfben jött létre, Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. Az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel került be a magyar jogrendbe. Belföldi szállításokra történő alkalmazását a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet írta elő.

Az ADR előírásait a technikai haladásnak megfelelően folyamatosan fejlesztik. A módosítások és kiegészítések általában 2 évenként lépnek hatályba. A módosításokat belföldi ágazati miniszteri rendelettel hirdetik meg, benne az ADR belföldi alkalmazására vonatkozó eltérésekkel.

A veszélyes áruk szállításának kockázatát sokan hajlamosak alábecsülni, pedig nincs olyan veszélyes áru, amely az élő anyagra és a környezetre nézve minden tekintetben teljesen veszélytelen volna. Minden ismeretlen, nem tisztázott eredetű vagy egyértelműen nem azonosítható veszélyes árut erősen mérgezőnek és tűz-és robbanásveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amíg az arra illetékes szakértő nem azonosítja.

A veszélyes áruk szállításánál minden közreműködő személy az őt érintő területen teljes felelősséggel bír.

Az ADR a veszélyes árukat egy jól kimunkált kritériumrendszer segítségével csoportosítja. Ezeket az anyagcsoportokat az ADR osztályainak hívjuk.

Az ADR áruosztályai
1 osztályRobbanóanyagok és tárgyak
2 osztályGázok
3 osztályGyúlékony folyadékok
4.1 osztályGyúlékony szilárd anyagok, önreaktiv anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok
4.2 osztályÖngyulladásra hajlamos anyagok
4.3 osztályVízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
5.1 osztályGyújtó hatású (oxidáló) anyagok
5.2 osztálySzerves peroxidok
6.1 osztályMérgező anyagok
6.2 osztályFertőző anyagok
7 osztályRadioaktív anyagok
8 osztályMaró anyagok
9 osztályKülönféle veszélyes anyagok és tárgyak

A veszélyes áruk nemzetközi szállításában kulcsfontosságú szerep jut az okmányoknak, hiszen a szállítmány okmányolásának adminisztratív hibája a szállítás zavartalan lebonyolítását akadályozhatja meg. Másrészt a “félrevezető”, nem előírásszerűen kitöltött és felhasznált okmányok a szállítás során esetleg beláthatatlan súlyos következményeket eredményezhetnek.

Milyen okmányok szükségesek a veszélyes áruk szállításához?

 • fuvarokmány,
 • írásbeli utasítás,
 • jármű jóváhagyási igazolás,
 • ADR oktatási bizonyítvány,
 • tisztítási bizonylat,
 • veszélyes hulladék kísérő okmány,
 • különböző engedélyek, határozatok,
 • kombinált szállításnál előírt fuvarokmány vagy nyilatkozat.

A veszélyes árut szállító járművek megjelölésének eszközei 

A veszélyes árut szállító járművek megjelölésének eszközei a veszélyt jelző (narancssárga) táblák. A veszélyt jelző tábláknak ADR szerint két fajtája van:

1./ Szám nélküli (sima) veszélyt jelző tábla:

2./ Számos veszélyt jelző tábla:

 • főveszélyt jelölő szám
 • járulékos veszélyt jelölő szám
 • a veszélyes áru UN száma

A veszélyt jelző tábla szerepe egyrészt az, hogy figyelmeztessék a közlekedés többi résztvevőjét, hogy a jármű veszélyes rakománnyal közlekedik, másrészt a katasztrófa elhárító egységeknek baleset, illetve rendkívüli esemény során nélkülözhetetlenül fontos információkat nyújtson. Éppen ezért a jármű helyes, előírásszerű megjelölése nagyon lényeges szempont. A szabálytalan járműjelölésnek beláthatatlan következményei lehetnek.

Küldeménydarabos szállításnál – hordó, palack, kanna, stb. – szám nélküli veszélyt jelző táblákat kell használnunk. A küldeménydarabok szállításánál magának a csomagolásnak van olyan alkalmassági, ill. követelmény rendszere, amely a szállítás biztonságát garantálja.

A tartányjárműveknél a számos veszélyt jelző táblák használata a kötelező.

A jelzésrendszer további eszközei a veszélyességi bárcákPl.: 4.2 osztály veszélye (öngyulladásra hajlamos anyagok)

A veszélyességi bárcák mérete a küldeménydarabokon legalább 100 x 100 mm-esek, de ezek mérete az előírtak alapján csökkenthető.

Tartányjárművekre legalább 250 x 250 mm méretű veszélyességi bárcákat kell elhelyezni a tartány két oldalára és a hátsó falára is.

A szállító jármű megjelölését a rakodás megkezdése előtt kell elvégezni. Az árudarabok az ADR által meghatározott jelöléssel, egyes csomagolások csak minősítési jellel ellátva rakhatók fel a szállító járműre.

Egyéb információk

A veszélyes áruk szállítása esetén alapvető jelentősége van a rakomány megfelelő elhelyezésének, rögzítésének a gépjárművön, tekintettel arra, hogy a járműről esetleg lehulló árudarabok, amelyek veszélyes anyagot tartalmaznak sérülésük révén súlyos károkat okozhatnak.

Az a személy, aki a ráháruló feladatokat a szállítás során (szállításnak része a szállítás során történő ideiglenes tárolás, az áru becsomagolása, továbbá be-és kirakodása, beleértve a töltést és ürítést is) nem a jogszabálynak megfelelően végzi, szabálysértést követ el.

Veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárás során az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben előírtakat kell alkalmazni.

Mi az általános teendő rendkívüli esemény esetén az írásbeli utasítás szerint?

 • leállás a járművel, motor leállítása, áramtalanítás,
 • útbiztosítás,
 • a rendőrség azonnali értesítése,
 • a veszélyes áru tovaterjedésének megakadályozása.

Veszélyes áru szállítására kialakított, jóváhagyásra kötelezett (EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU) járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának engedélyezése a Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes kirendeltségének hatásköre. Az adott járműre szerelt, veszélyes árut szállító felépítmény megfelelőségéről az illetékes szakhatóság és területi szervei állítanak ki vizsgálati jegyzőkönyvet. Tartányjárművek esetében a jármű jóváhagyási igazolás meghatározza a veszélyes áruknak azt a körét, melyek szállítására a tartányszerelvényt engedélyezi.

A veszélyes hulladékok szállítása és begyűjtése csak az Országos Környezet-és Vízügyi Főfelügyelőség tevékenységi engedélyével végezhető a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A veszélyes hulladékot kitöltött “SZ” kísérőjeggyel kell szállítani. Az ún. “begyűjtési engedéllyel” is rendelkező szállítók “K” kísérőjeggyel is végezhetnek szállítási tevékenységet. A veszélyes hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza.

Veszélyes áru szállítók (ADR) ellenőrzése

Miket ellenőriznek a veszélyes áru szállítás alkalmával?

 • A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen
 • A szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma
 • Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése
 • Fuvarokmány(ok)
 • Írásbeli utasítás
 • Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély
 • Jármű jóváhagyási igazolás
 • Járművezető oktatási bizonyítványa
 • Az áruk szállítása engedélyezett
 • A jármű(vek) engedélyezettek a szállított árura
 • A szállítás módjára (küldeménydarabos, ömlesztett, tartányos) vonatkozó előírások
 • Együvé rakási tilalom
 • A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés
 • Szivárgás vagy sérült küldeménydarab
 • Csomagolóeszközök, UN jelölése, tartály és tartány jelölés
 • Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása
 • Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön
 • Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele)
 • Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés
 • Szállított árunak megfelelő felszerelés
 • Az írásbeli utasításban előírt további felszerelések
 • Tűzoltó készülék(ek)