A tűz oltása:

Ha akkora a tűz, hogy a fali tűzcsapot is használni szükséges előtte áramtalanítani kell az egész épületet.

Figyelem az áramütés veszélye miatt elektromos berendezést vízzel oltani TILOS!

A Széndioxiddal oltó kézi tűzoltó készülékek használata.

Oltóanyaga élelmiszeripari tisztaságú szén-dioxid,  mely  elsődlegesen  éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására alkalmas. De alkalmas feszültség allati berendezések oltására is.

A széndioxid gáz a levegőnél nehezebb, és noha nem mérgező, bizonyos koncentráció felett légzési nehézségeket okoz, terepszint alatti helyiségben történő oltás esetén igen körültekintően kell eljárni.

A szén-dioxid használatakor sokkal közelebb kell mennünk a tűzhöz, mivel nagyon gyorsan párolog, továbbá fontos szabály, hogy használata esetén csak a megfogás céljára kialakított szerkezeti részeket fogjuk meg. A készülékből kiáramló szén-dioxid és a készülék palástjának hőmérséklete kb. -78 Celsius, ami súlyos fagyási sérüléseket okozhat!

Használata:

Állandó nyomás alatt van az egész palack. A palack tetején van a hordozó fogantyú, ezen található az indító kar, melynek – a biztosító szeg eltávolítása utáni – lenyomásával elindul az oltóanyag. E típusú készülékeken található egy nyomásmérő óra is, mely a palackban uralkodó pillanatnyi nyomás értékéről tájékoztat bennünket.

A Széndioxid (CO2) (szénsavhó) tulajdonságai

Fizikai tulajdonságai:

–  színtelen, szagtalan, gyengén savanykás ízű gáz;

–  fajsúlya nehezebb a levegőnél, kb. 1,5 kg/l, de 165 °C-on már könnyebb a levegőnél;

–  normál hőmérsékleten 55 atm-nál már cseppfolyósítható;

–  vízben jól oldódik.

Kémiai tulajdonságai:

–  2000 °C felett bomlik oxigénre és szénmonoxidra;

–  nem korrodáló, mérgező, de adott koncentrációban halálos lehet.

Szilárd  halmazállapotban (a szénsavhó néven  ismeretes szárazjég). – 78  °C hőmérsékleten válik szilárddá.

Oltóhatásai a fojtó, kiszorító hatáson túl még a hűtő, szublimációs hatás.

Az oltási mechanizmusa alapvetően azon alapszik, hogy az égéshez szükséges oxigénkoncentráció lecsökken.  A Széndioxid térfogat-kitöltéssel megállítja az égést, azaz lecsökkenti az égéshez szükséges Oxigén mennyiséget. Ott alkalmazzák ezt az oltóanyagot, ahol megoldható a védett tér teljes elárasztása vagy, valamint hogy a másodlagos károk kicsik legyenek. Az alkalmazásnak humán oldali nehézsége, hogy az oltási koncentrációnál nincsenek meg az életfeltételek (12-13  tf% Oxigén).  A széndioxidot egyaránt alkalmazzák hordozható és beépített  rendszerek oltóanyagaként. A széndioxiddal oltók a gőzzel oltó rendszereket váltották fel, nevezetesen hajók motorjainak és  szivattyúinak  védelménél.  A  rakterek  is  hasonló  módon  védhetők  CO2  gázzal.  A

széndioxiddal  oltó  rendszereket  főleg  elektromos  kapcsolótereknél,  festőműhelyekben,

hajóknál  alkalmazzák.

Alkalmazási területei:

Előnyösen használható a széndioxid-gáz tűzoltásra:

–  elektromos berendezések tüzeinél;

–  laboratóriumi  és  élelmiszeripari  technológiák,  létesítmények  tűzvédelmi  berendezései

oltóanyagként – tisztasága miatt;

–  elektronikus berendezés, (pl. számítógép ) tüzét

Hátrányai:

–  izzó és parázsló anyagok oltására alkalmatlan;

–  adott koncentrációnál fulladásveszély;

–  a többi oltóanyaghoz képest mérsékelt oltóteljesítmény.

A szerverszobára vonatkozó külön előírás:

 • a helyiség oltására megfelelő oltóhatású gázzal oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani,
 • elektromos berendezések vízzel való oltása tilos és életveszélyes,
 • elektromos berendezések oltásánál a megfelelő védőtávolságot be kell tartani, a kézi tűzoltó készülékek villamos feszültség alatt lévő berendezések tüzeinek oltására 1,5 m legkisebb megközelítési távolságból 35 kV-ig használható.

Amennyiben az észlelt tűz nagysága vagy a környezet veszélyessége a rendelkezésre álló tűzoltási eszközökkel  az oltás eredményességét kétségessé teszi, illetve a tűz oltása segítséget igényel haladéktalanul értesíteni kell a hivatásos tűzoltóságot. 105 (112)

Tűzjelzés

Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek, vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A tűz jelzéséhez, segítségkéréshez az állampolgárok híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

A tűzoltóság hívószáma 105.

(egységes segélyhívószám: 112)

A tűzjelzést, riasztást biztosítani kell egyrészt a létesítményen belül tartózkodók részére, másrészt a tűzoltóság felé.

A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

– a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),

– mi ég, milyen káreset történt, mi van

veszélyeztetve,

– emberélet veszélyben van-e,

– a jelző nevét

Általános tűzvédelmi alapismeretek

Dohányzás, csak a kijelölt dohányzó helyeken engedélyezett.

 • Tűzgyújtás, nyílt láng használata általánosan tilos.
 • Tűz esetén szükséges az épület elhagyása, rendezetten, pánikot kerülve, együttműködésben, a tűzriadó tervben meghatározott gyülekezési helyre.
 • Tűz estén a liftek nem használhatók!
 • A menekülési útvonalakat és a tűzoltó-készülékeket eltorlaszolni nem szabad!
 • A tüzet jelezni kell!
 • Kezdeti tüzet elsősorban a rendszeresített tűzoltó készülékkel kell eloltani, de bármely más alkalmas eszközzel, vagy módon az oltást meg kell kísérelni.
 • Elektromos fogyasztó berendezésben keletkezett tűz oltását lehetőleg CO2 gázzal oltókészülékkel kell eloltani. Az oltást tilos elvégezni, egy méternél közelebbi távolságról.
 • Feszültség alatti berendezéseket, eszközöket vízzel oltani tilos.
 • Villamos berendezések, elektromos készülékek használata:
 • Csak a jogszabályi előírásoknak megfelel_en szerelt, hibamentes elektromos berendezéseket szabad használni.
 • Villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
 • A bekapcsolt berendezéseket felügyelet nélkül hagyni tilos.
 • A villamos berendezéseket, elektromos vezetékeket a rendeltetéstől eltérő módon használni, szerelni tilos. Karbantartást, javítást, szerelést csak az erre jogosult szakemberek végezhetnek.
 • Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket, a munka befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén, a villamos hálózatról le kell választani.
 • A villamos berendezések figyelmeztető és azonosító feliratait és jelzéseit (adat tábláit) eltávolítani tilos.
 • Dohányzással, nyílt láng használatával kapcsolatos szabályok:
 • Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. Ezekben a helyiségekben nem éghető anyagú és megfelelő számú hamuvedret, vagy hamutálcát szabad használni.
 • Égő dohányárút, gyufát papírkosárba dobni, vagy olyan helyre tenni, ahol az tüzet okozhat tilos.
 • Bármilyen nyílt lánggal és hőfejlődéssel járó munkafolyamatot végezni, csak a Biztonságszervezési munkatárs előzetes írásos engedélyével szabad. (Karbantartó).