28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (NEM HATÁLYOS)

 1. Tűzés hibaátjelzés, távfelügyelet
 2. § (1) A tűz- és hibaátjelző berendezés és rendszer feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább

egyenértékű biztonságot nyújtson.

(2) Abban a helyiségben, ahol a tűz- és hibaátjelzést fogadó központot elhelyezték, állandóan, a berendezés kezelésére kioktatott

személyzetnek kell tartózkodnia.

(3) A tűz- és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére a szükséges teendőket írásba kell foglalni, azokat a fogadó központ helyiségében

hozzáférhető helyen kell tartani.

(4) A tűz- és hibaátjelzést fogadó központban nyílván kell tartani

 1. a) a tűzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését, tűzveszélyességi osztályát,
 2. b) a tűzjelzést adó létesítményt befogadó épület (föld felett, föld alatt) szintszámát,
 3. c) az oltást nehezítő körülményeket (különösen gázpalackok, éghető folyadék, izotóp),
 4. d) a közműelzárók (különösen gáz, víz, elektromos, távhő) helyét,
 5. e) a külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét,
 6. f) a tűzoltást segítő körülményeket (hő- és füstelvezetés indítása/leállítása, beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ

helye),

 1. g) a kapcsolattartó nevét, telefonszámát.

(5) A tűz- és hibaátjelzést fogadó berendezést folyamatosan üzemkész állapotban kell tartani.

Országos Tűzvédelmi Szolgáltató Kft. Komplex tűzvédelem +36-30-219-19-28

(6) A tűzjelzést adó létesítmény, tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a felügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói

szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező események (kivonulás, vonulásból való visszahívás) elfogadható

számát, és az ezen felül történő eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének felelősségét és módját.

(7) A jelen jogszabály hatálybalépésekor már üzemelő tűz és hibaátjelző rendszereket legkésőbb 2013. március 1-jéig kell a hatályos

műszaki követelménynek megfelelően átépíteni.

 1. § (1) A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tűzjelzését, az állandó felügyelet mellett, automatikus átjelzéssel kell továbbítani

az elsődleges működési körzet szerinti tűzoltóságot riasztó hírközpontba (a továbbiakban: tűzoltósági ügyelet)

 1. a) az 50 méter legfelső használati szint feletti lakóépületek,
 2. b) a magas közösségi épületek,
 3. c) a középmagas ipari/mezőgazdasági termelő/tároló épületek,
 4. d) a középmagas szálloda és szállásjellegű épületek,
 5. e) a fekvőbeteg ellátást szolgáló épületek,
 6. f) a speciális egészségügyi és szociális épületek,
 7. g) a többszintes és tömegtartózkodásra szolgáló kulturális és művelődési épületek,
 8. h) a 8 méternél magasabb színpaddal rendelkező színházak,
 9. i) az 5000 főnél nagyobb befogadóképességű sportcsarnokok, és
 10. j) a 8000 m

2

-nél nagyobb alapterületű, vagy három szintnél magasabb kereskedelmi építmény esetén.

(2) A tűzoltósági ügyeleten kívül működtetett tűz- és hibaátjelzés fogadó berendezés tűzoltósági ügyeletre történő tűzátjelzéseit automatikus

és felügyelt kapcsolaton keresztül kell megvalósítani.

(3) A (1) bekezdésben előírt tűzátjelzést csak akkor kell kiépíteni, ha a tűzoltósági ügyelet a vonatkozó műszaki követelménynek

megfelelő módon képes azt fogadni.

(4) Amennyiben a tűzoltósági ügyelet helyszíne megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül

meg kell valósítani.

(5) Amennyiben a tűzjelzés az állandó felügyeletről, telefonon, szóban történik, akkor az kizárólag a tűzoltósági ügyelet segélyhívó

számára történhet, és a (4) bekezdés szerint nyilvántartott adatokról a tűzoltósági ügyeletet tájékoztatni kell.

(6) A tűz- és hibaátjelzések bontását egyeztetés során kell meghatározni.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

 1. Tűz- és hibaátjelzés
 2. § (1) Az állandó felügyelet biztosítása mellett, a tűzjelzést automatikus átjelzéssel továbbítani kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre
 3. a) 30 méter feletti legfelső használati szintű épület,
 4. b) fekvőbeteg ellátásra szolgáló intézmény,
 5. c) felszín alatti vasútvonal alagútja és állomása

esetében.

(2) Ha a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyelete a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre, távfelügyeletre történik, a távfelügyelet köteles a tűzátjelzést az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre elektronikus úton továbbítani.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetekben a tűzátjelzést automatikus és felügyelt kapcsolaton keresztül kell megvalósítani.