Mi az a kritikus infrastruktúra?

Minden olyan rendszer, amely elengedhetetlen a létfontosságú gazdasági és társadalmi feladatok ellátásához, így pl. az egészségügyi ellátás, az élelmezés, a biztonság, a közlekedés, az energiaellátás, a hálózati és információs rendszerek és a pénzügyi szolgáltatások fenntartásához.

paragrafus

Mik az érintett vállalkozások teendői?

 • Azonosítási jelentés készítése.
 • Üzemeltetői Biztonsági Terv és kapcsolódó dokumentációinak elkészítése.
 • Az ÜBT szerint megszervezi és biztosítja az üzemeltetésében, tulajdonában lévő infrastruktúra zavartalan működésének védelmét.
 • Biztonsági összekötő személy foglalkoztatása.

Miben tudjuk segíteni vállalkozását?

 • Kidolgozzuk az azonosítási jelentést, illetve annak elemeként az azonosítást alátámasztó kockázatelemzést. A kockázatelemzés keretein belül vizsgáljuk az ágazati és horizontális kritériumok megfelelőségét.
 • Több nagyvállalkozást képviselünk, a területen szerzett tapasztalataink, hazai és külföldi iparbiztonsági és ellátásbiztonsági ismereteink felhasználásával elkészítjük vállalkozásuk számára az üzemeltetői biztonsági tervet, valamint kapcsolódó dokumentációit.
 • Jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező biztonsági összekötő személy foglalkoztatását biztosítjuk vállalkozásuk számára.
 • Segítjük vállalkozása folyamatos, a területet érintő jogszabályi megfelelését, oktatások, gyakorlatok megtartását, folyamatosa kapcsolattartást hatóságokkal.

Miben tudjuk segíteni vállalkozását?

 • Kidolgozzuk az azonosítási jelentést, illetve annak elemeként az azonosítást alátámasztó kockázatelemzést. A kockázatelemzés keretein belül vizsgáljuk az ágazati és horizontális kritériumok megfelelőségét.
 • Több nagyvállalkozást képviselünk, a területen szerzett tapasztalataink, hazai és külföldi iparbiztonsági és ellátásbiztonsági ismereteink felhasználásával elkészítjük vállalkozásuk számára az üzemeltetői biztonsági tervet, valamint kapcsolódó dokumentációit.
 • Jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező biztonsági összekötő személy foglalkoztatását biztosítjuk vállalkozásuk számára.
 • Segítjük vállalkozása folyamatos, a területet érintő jogszabályi megfelelését, oktatások, gyakorlatok megtartását, folyamatosa kapcsolattartást hatóságokkal.
Enegria
Agrárgazdaság
Egészségügy
Pénzügy
Infokommunikációs technológiák
Víz
Közbiztonság-védelem
Honvédelem
Közlekedés
Társadalombiztosítás

Tudástár

 • Horizontális kritériumok: melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez
 • Ágazati kritériumok: A 4. pont szerinti ágazati kormányrendeletek tartalmazzák.
 • Alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők: melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez
 • Nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés folyamata: Az Lrtv. 1. mellékletében felsorolt ágazatok valamelyikébe tartozó szolgáltatást nyújtó valamennyi üzemeltető köteles azonosítási vizsgálatot lefolytatni. A vizsgálatnak ki kell terjednie a rendszerelem(ek) által nyújtott szolgáltatás(ok) folytonosságát veszélyeztető kockázati tényezők elemzésére és értékelésére, az ágazati és horizontális kritériumok teljesülésére, valamint az alapvető szolgáltatást nyújtóvá történő kijelölés lehetőségének vizsgálatára. A vizsgálat eredményeként elkészített azonosítási jelentésnek tartalmaznia kell az azonosítási vizsgálat eredményét, valamint a nemzeti vagy európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre irányuló javaslatot. Erre az üzemeltetőnek a szolgáltatás nyújtásától, illetve a törvény hatályba lépésétől számított 60 nap áll rendelkezésére. Az üzemeltető az elkészített azonosítási jelentését – annak elkészítését követő 8 napon belül – benyújtja az ágazati kormányrendeletben kijelölt ágazati kijelölő hatóság részére. Az ágazati kijelölő hatóság az azonosítási jelentésben foglaltakat, a horizontális és ágazati kritériumok teljesülését szakhatóság bevonásával, kijelölési eljárás keretében vizsgálja. Amennyiben legalább egy ágazati és legalább egy horizontális kritérium teljesül, úgy az ágazati kijelölő hatóság a létfontosságú rendszerelemet, vagy szolgáltatást kijelöli, továbbá elrendeli nyilvántartásba vételét, egyidejűleg rendelkezik az üzemeltető felvételéről az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékébe, ha az általa üzemeltetett rendszerelem tekintetében megvalósulnak az Lrtv. 2/A. § (2) bekezdésében foglaltak, és a 3. melléklet szerinti jegyzékben szereplő alapvető szolgáltatást nyújt. Egyúttal rendelkezik az üzemeltetői biztonsági terv készítésének kötelezettségéről, elkészítésének és benyújtásának határidejéről, valamint biztonsági összekötő személy foglalkoztatásáról. A szakhatóság (a hivatásos katasztrófavédelmi szervek központi szerve) a horizontális kritériumok teljesülését véleménynyilvánító szervek (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a területileg illetékes kormánymegbízott, a területi környezetvédelmi hatóság, a területi vízügyi és vízvédelmi hatóság,a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének) bevonásával vizsgálja.

A magyar szabályozás kettős az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők kijelölése esetén, akik egy része a létfontosságú rendszerelem üzemeltetői köréből kerül ki, más részük– figyelemmel arra, hogy nem teljesítik az ágazati és a horizontális kritériumokat – viszont a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által kerülnek kijelölésre.

Magyarországon a 2013. évi L. törvény szabályozza az állami és önkormányzati szervek mellett a létfontosságú rendszerek és létesítmények információbiztonsági keretrendszerét, melyek hatósági felügyeletét a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat látja el.

A kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének a kijelölő határozat véglegessé válásától számított 60 napon belül intézkednie kell biztonsági összekötő személy megbízásáról, vagy foglalkoztatásáról, mely személy adatait a fenti határidőn belül köteles eljuttatni a nyilvántartó hatóság (BM OKF) részére.

A kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének a kijelölő határozatban rögzített határidőn belül üzemeltetői biztonsági tervet kell készítenie, melynek tartalmi elemeit a Lrtv. Vhr. 2. melléklete határozza meg. A dokumentumot a fenti határidőn belül köteles eljuttatni az ágazati kijelölő hatóság részére, mely a tartalmi és formai követelmények ellenőrzését követően megküldi azt a nyilvántartó hatóság részére.

A katasztrófavédelmi szerv központi szerve (BM OKF) a kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemet 5 évenként komplex ellenőrzés keretében ellenőrzi, melyen részt vehet az ágazati kijelölő hatóság, a szakhatóság, a kijelölési eljárásban részt vevő, véleménynyilvánító szerv, és jogszabály alapján helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv.