54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

  1. FEJEZET – ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
  2. § (1) E rendelet alkalmazásában
  3. füstkötény: a szomszédos füstszakaszokat egymástól elválasztó építményszerkezet vagy berendezés, ami a füst oldalirányú terjedését korlátozza,

XVIII. FEJEZET – HASZNÁLATI SZABÁLYOK

  1. Tárolás szabályai
  2. §

(6) Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén

  1. a) 200 m2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
  2. b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,
  3. c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.
  4. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  5. §

(4) Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni.