5.2.2.2.1.1 A bárcákat az 5.2.2.2.1.1 ábra szerint kell kialakítani.

5.2.2.2.1.1 ábra

Osztály, alosztály bárca

* Az alsó sarokban az osztály számát kell feltüntetni, a 4.1, a 4.2 és a 4.3 osztálynál a

„4” számjegyet, a 6.1 és a 6.2 osztálynál a „6” számjegyet.

** Az alsó részben a kötelező vagy tetszőleges szöveget, számokat vagy betűket kell,

ill. lehet feltüntetni.

*** A felső részben az osztály jelképét, az 1.4, 1.5 és 1.6 alosztálynál az alosztály

számát, a 7E bárcánál a „FISSILE” szöveget kell feltüntetni.

5.2.2.2.1.1.1 A bárcákat elütő színű háttérre kell feltenni vagy pedig a külső szélét szaggatott vagy folytonos

határvonallal kell jelölni.

5.2.2.2.1.1.2 A bárcák csúcsára állított négyzet (rombusz) alakúak. Legalább 100 mm x 100 mm nagyságúak, a bárca szélén belül futó, négyzetet képező vonal vastagsága legalább 2 mm. A belső

vonal a bárca szélével párhuzamos, távolsága a bárca szélétől 5 mm. A belső vonal a bárca

felső felén a jelképpel azonos színű, az alsó felén az alsó sarokban feltüntetett osztály vagy

alosztály számmal azonos színű. Ahol a méretek nincsenek pontosan meghatározva, az

egyes elemek arányának az ábrázolttal közel azonosnak kell lennie.

5.2.2.2.1.1.3 Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a bárcák méretei csökkenthetők, feltéve, hogy a jelkép és a bárca egyéb elemei jól láthatók maradnak. A belső vonal távolságának azonban a

bárca szélétől ekkor is 5 mm-nek kell lennie, a vonal vastagságának pedig legalább 2 mmnek.

A gázpalackoknál használt bárcák méreteire az 5.2.2.2.1.2 pont előírásait kell betartani.

 5.2.1.8.3 A „környezetre veszélyes anyag” jelölésnek az 5.2.1.8.3 ábra szerintinek kell lennie.

5.2.1.8.3 ábra

„környezetre veszélyes anyag” jelölés

A jelölés csúcsára állított négyzet (rombusz) alakú. A jelkép (hal és fa): fekete; fehér vagy

más, kellően elütő színű alapon. A jelölésnek legalább 100 x 100 mm nagyságúnak, a

négyzetet képező vonal vastagságának legalább 2 mm-nek kell lennie. Ha a küldeménydarab

mérete úgy kívánja, a méretek és a vonalvastagság csökkenthetők, feltéve, hogy a jelölés jól

láthatók marad. Ahol a méretek nincsenek pontosan meghatározva, az egyes elemek

arányának az ábrázolttal közel azonosnak kell lennie.

Megjegyzés: Ezen kívül a „környezetre veszélyes anyag” jelölés küldeménydarabon való elhelyezésére

az 5.2.2 szakasz bárcázásra vonatkozó előírásait is alkalmazni

kell.

 5.4.1.1 Általános információk, amelyeket a fuvarokmánynak tartalmaznia kell

5.4.1.1.1 A fuvarokmány(ok)nak minden szállítandó anyagra vagy tárgyra vonatkozóan a következő

információkat kell tartalmazniuk:

 1. a) az UN számot, amely elé az „UN” betűket kell írni;
 2. b) a helyes szállítási megnevezést, amint azt a 3.1.2 szakasz meghatározza, szükség

esetén (lásd a 3.1.2.8.1 pontot) a zárójelbe tett műszaki megnevezéssel kiegészítve

(lásd a 3.1.2.8.1.1 pontot);

 1. c) – az 1 osztály anyagai és tárgyai esetén a 3.2 fejezet „A” táblázat 3b oszlopában

található osztályozási kódot.

Ha a 3.2 fejezet „A” táblázat 5 oszlopában az 1, 1.4, 1.5, ill. 1.6 számú bárcán kívül

más bárca száma is fel van tüntetve, akkor az osztályozási kód után zárójelben azt a

bárcaszámot is fel kell tüntetni;

– a 7 osztály radioaktív anyagai esetén az osztály számát: „7″;

Megjegyzés: A járulékos veszélyekkel rendelkező radioaktív anyagokra lásd a 3.3

fejezetben a 172 különleges előírást.

– a többi osztály anyagai és tárgyai esetén a 3.2 fejezet „A” táblázat 5 oszlopában

feltüntetett, ill. 6 oszlopában feltüntetett különleges előírás alapján szükséges bárca

számát. Ha egynél több bárca van megadva, akkor az elsőt követő többi bárca

számát zárójelbe kell tenni. Olyan anyagok és tárgyak esetén, amelyeknél a 3.2

fejezet „A” táblázat 5 oszlopában nincs bárca szám feltüntetve, e helyett a 3a

oszlopban feltüntetett osztály számát;

 1. d) ahol van, az anyagra vonatkozó csomagolási csoportot, ami elé a „PG” betűk (pl.

„PG II”) vagy az 5.4.1.4.1 pont szerinti nyelven a „csomagolási csoport” kezdőbetűi

írhatók;

Megjegyzés: A 7 osztály járulékos veszélyekkel rendelkező radioaktív anyagaira lásd

a 3.3 fejezetben a 172 különleges előírás d) bekezdését.

 1. e) küldeménydarabok szállítása esetén a küldeménydarabok számát és fajtáját. A csoma959

golóeszköz UN kódjelét csak a küldeménydarab-fajta leírásának kiegészítése-ként lehet

használni [pl. egy láda (4G)];

Megjegyzés: Nem kell feltüntetni a kombinált csomagolás külső csomagolásában lévő

belső csomagolóeszközök számát, típusát és befogadóképességét.

 1. f) a veszélyes árunkénti összes mennyiséget (térfogatban, bruttó vagy nettó tömegben) az

azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez és – ha van – csomagolási

csoporthoz tartozó árunként;

Megjegyzés: 1. Amennyiben az 1.1.3.6 bekezdést kívánják alkalmazni, a szállított

veszélyes áru összmennyiségét szállítási kategóriánként kell megadni a

fuvarokmányban az 1.1.3.6.3 pont szerint.

 1. Az e Mellékletben szereplő gépek és készülékek esetén a bennük lévő

veszélyes áru összes mennyiségét kell feltüntetni, literben vagy kg-ban.

 1. g) a feladó nevét és címét;
 2. h) a címzett(ek) nevét és címét. Ehelyett, ha a veszélyes árut több, olyan címzetthez

szállítják, akik a szállítás megkezdésekor még nem ismertek, a szállításban érintett

országok illetékes hatóságainak hozzájárulásával a „járműről történő értékesítés

szavakat lehet beírni;

 1. i) az esetleges külön megállapodás rendelkezéseinek megfelelő nyilatkozatot.
 2. j) (fenntartva)
 3. k) a 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopában feltüntetett alagútkorlátozási kódot – ha van –

nagybetűkkel, zárójelben feltüntetve. Az alagútkorlátozási kódot nem kell a fuvarokmányban

feltüntetni, ha előzetesen ismert, hogy a szállítás nem halad át olyan

alagúton, amelyben a veszélyes áru szállítására korlátozás van.

Az egyes információk helye és sorrendje a fuvarokmányban tetszőleges, kivéve, hogy az a),

b), c), d) és k) pont szerinti adatokat ebben a sorrendben [azaz a), b), c), d), k) sorrendben]

kell beírni, minden más információ közbeszúrása nélkül, kivéve, amit az ADR előír. Ilyen

megengedett veszélyes áru leírás például

„UN 1098 ALLIL- ALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D)” vagy

„UN 1098 ALLIL- ALKOHOL, 6.1 (3), PG I, (C/D)”.

5.4.1.1.2 A fuvarokmányban az előírt információknak jól olvashatónak kell lenniük.

Bár a 3.1 fejezetben és a 3.2 fejezet „A” táblázatában a helyes szállítási megnevezés részét

képező elemek nagybetűvel vannak feltüntetve, ill. ebben a fejezetben a fuvarokmányban

feltüntetendő információk vegyesen kis- és nagybetűvel vannak írva, az információt a

fuvarokmányba kis- vagy nagybetűvel egyaránt be lehet írni, kivéve az 5.4.1.1.1 k) pontban

előírtakat.

3.4 FEJEZET

KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN CSOMAGOLT

VESZÉLYES ÁRUK

3.4.1 Ez a fejezet bizonyos osztályok korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruinak

szállítására vonatkozó előírásokat tartalmaz. A belső csomagolásonként vagy tárgyanként

megengedett mennyiségi határokat az egyes anyagokra a 3.2 fejezet „A táblázat” 7a oszlopa

tartalmazza. Ezen kívül azoknál a tételeknél, amelyek e fejezet szerint nem szállíthatók,

ebben az oszlopban a „0” mennyiség van feltüntetve. Az ezen fejezet előírásait kielégítő,

korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk nem tartoznak az ADR más előírásainak

hatálya alá, kivéve

 1. a) az 1. Rész 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 fejezete;
 2. b) a 2. Rész;
 3. c) a 3. Rész 3.1, 3.2, 3.3 fejezete (kivéve a 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 és 650 e)

különleges előírást);

 1. d) a 4. Rész 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 – 4.1.1.8 bekezdése;
 2. e) az 5. Rész 5.1.2.1 a) i) és b) pontja, az 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.9 bekezdése és az 5.4.2

szakasza;

 1. f) a 6. Rész 6.1.4 szakasz gyártási előírásai, a 6.2.5.1 és 6.2.6.1 – 6.2.6.3 bekezdés;
 2. g) a 7. Rész 7.1 fejezete és a 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (kivéve a 7.5.1.4 bekezdést), 7.5.2.4

bekezdése, 7.5.7, 7.5.8 és 7.5.9 szakasza; és

 1. h) a 8. Rész 8.6.3.3 bekezdése és a 8.6.4 szakasz

vonatkozó előÍrásait.

3.4.2 A veszélyes árukat alkalmas külső csomagolásba helyezett belső csomagolásba kell csomagolni.

Köztes csomagolások is használhatók. Ezen kívül az 1.4 alosztály S összeférhetőségi

csoportjába tartozó tárgyak esetén a 4.1.5 szakasz minden előírását be kell tartani. Nem

szükséges belső csomagolás használata tárgyak szállításához, pl. az aeroszolokhoz vagy a

„gázzal töltött kisméretű tartályok”-hoz. A küldeménydarab össztömege nem haladhatja meg

a 30 kg-ot.

3.4.3 Az e fejezet szerint szállított veszélyes árukat tartalmazó tárgyakhoz – kivéve az 1.4

alosztály S összeférhetőségi csoportjába tartozó tárgyakat –, ill. belső csomagolásokhoz

olyan zsugorfóliás vagy nyújtható fóliás alátéttálcás külső csomagolások is használhatók,

amelyek megfelelnek a 4.1.1.1, a 4.1.1.2 és a 4.1.1.4 – 4.1.1.8 bekezdés előírásainak. A

törékeny vagy könnyen kilyukadó belső csomagolásokat, pl. az üvegből, porcelánból, kőagyagból

vagy bizonyos műanyagokból lévőket a 4.1.1.1, a 4.1.1.2 és a 4.1.1.4 – 4.1.1.8

bekezdés előírásainak megfelelő, alkalmas köztes csomagolásba kell helyezni és úgy kell

tervezni, hogy megfeleljenek a 6.1.4 szakasz gyártási előírásainak. A küldeménydarab össztömege

nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

3.4.4 A 8 osztály II csomagolási csoportjába tartozó folyékony anyagokat tartalmazó üveg,

porcelán és kőagyag belső csomagolásokat összeférhető anyagú és merev köztes csomagolásba

kell helyezni.

3.4.5 (fenntartva)

3.4.6 (fenntartva)

72 4

3.4.7 Korlátozott mennyiséget tartalmazó küldeménydarabok jelölése

3.4.7.1 A korlátozott mennyiségű veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat (kivéve, ha légi

úton szállítják) a 3.4.7.1 ábrán látható jelöléssel kell ellátni:

3.4.7.1 ábra

Korlátozott mennyiséget tartalmazó küldeménydarab jelölése

A jelölésnek jól láthatónak és olvashatónak kell lennie, felismerhetősége az időjárás hatására

lényegesen nem csökkenhet.

A jelölés csúcsára állított négyzet (rombusz) alakú. Az alsó és a felső rész, valamint a

keretező vonal fekete. A középső rész fehér vagy képezheti a kellően elütő színű háttér. A

mérete legalább 100 x 100 mm, a csúcsára állított négyzetet képező vonal vastagsága

legalább 2 mm. Ahol nincs méret megadva, az elemeknek az ábrán szereplőkkel közel

arányosnak kell lenniük.

3.4.7.2 Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a jelölés 3.4.7.1 ábra szerinti külső mérete

50 x 50 mm-ig csökkenthető, feltéve, hogy jól látható marad. A csúcsára állított négyzetet

képező vonal vastagsága legfeljebb 1 mm-re csökkenthető.

4.1.10 Különleges előírások az egybecsomagolásra

4.1.10.1 Amennyiben e fejezet előírásai szerint az egybecsomagolás engedélyezett, a különféle

veszélyes áruk vagy veszélyes áruk és más áruk a 6.1.4.21 bekezdésnek megfelelő kombinált

csomagolásba egybecsomagolhatók, amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen és e

fejezet minden más vonatkozó előírását kielégítik.

Megjegyzés: 1. Lásd még a 4.1.1.5 és a 4.1.1.6 bekezdést is.

 1. A radioaktív anyagokra lásd a 4.1.9 szakaszt.

4.1.10.2 A csak az 1 osztály anyagait vagy csak a 7 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabok

kivételével, ha külső csomagolásként papírlemez ládát vagy faládát használnak, a különböző

árukat egybecsomagolva tartalmazó küldeménydarabok tömege nem haladhatja meg a

100 kg-ot.

4.1.10.3 Az azonos osztályba és azonos osztályozási kód alá tartozó anyagok egybecsomagolhatók,

kivéve, ha a 4.1.10.4 bekezdés vonatkozó különleges előírásában másként szerepel.

4.1.10.4 Amennyiben a 3.2 fejezet „A” táblázat 9b oszlopában egy adott tételnél fel van tüntetve, az

adott tétel alá tartozó áruk más árukkal ugyanazon küldeménydarabba történő egybecsomagolására

a következő különleges előírásokat kell alkalmazni.

MP1 Csak ugyanolyan típusú és összeférhetőségi csoportú áruval csomagolható egybe.

MP2 Más árukkal nem csomagolható egybe.

MP3 Az UN 1873 és az UN 1802 anyagainak egybecsomagolása engedélyezett.

MP4 Nem csomagolható egybe sem más osztályok áruival, sem pedig olyan árukkal,

melyek nem esnek az ADR hatálya alá. Azonban, ha ez a szerves peroxid valamely

3 osztály anyagához térhálósító vagy keményítő rendszerként szolgál, az egybecsomagolás

a 3 osztály ezen anyagával engedélyezett.

MP5 Az UN 2814 és az UN 2900 anyaga a P620 csomagolási utasításnak megfelelő

kombinált csomagolásba egybecsomagolható. Nem csomagolhatók viszont egybe

más árukkal, kivéve a P650 csomagolási utasításnak megfelelően csomagolt

UN 3373 „B” kategóriájú biológiai anyagot és a hűtőközegként hozzáadott

anyagokat, pl. jeget, szárazjeget vagy cseppfolyósított nitrogént.

MP6 Nem csomagolható egybe más árukkal. Ez nem vonatkozik a hűtőközegként

hozzáadott anyagokra, pl. jégre, szárazjégre vagy cseppfolyósított nitrogénre.

MP7 Belső csomagolásonként legfeljebb 5 liter mennyiségben a 6.1.4.21 bekezdésnek

megfelelő kombinált csomagolásba egybecsomagolható

– az ugyanazon osztály más osztályozási kódja alá tartozó árukkal, ha az

egybecsomagolás azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

MP8 Belső csomagolásonként legfeljebb 3 liter mennyiségben a 6.1.4.21 bekezdésnek

megfelelő kombinált csomagolásba egybecsomagolható

87 2

– az ugyanazon osztály más osztályozási kódja alá tartozó árukkal, ha az egybecsomagolás

azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

MP9 A 6.1.4.21 bekezdés szerinti kombinált csomagolás külső csomagolásába egybecsomagolható

– a 2 osztály más áruival;

– más osztályok áruival, ha az egybecsomagolás azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

MP10 Belső csomagolásonként legfeljebb 5 kg mennyiségben a 6.1.4.21 bekezdésnek

megfelelő kombinált csomagolásba egybecsomagolható

– az ugyanazon osztály más osztályozási kódja alá tartozó árukkal, vagy más

osztályok áruival, ha az egybecsomagolás azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

MP11 Belső csomagolásonként legfeljebb 5 kg mennyiségben a 6.1.4.21 bekezdésnek

megfelelő kombinált csomagolásba egybecsomagolható

– az ugyanazon osztály más osztályozási kódja alá tartozó árukkal, vagy más

osztályok áruival (az 5.1 osztály I vagy II csomagolási csoportjának

anyagainak kivételével), ha az egybecsomagolás azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

MP12 Belső csomagolásonként legfeljebb 5 kg mennyiségben a 6.1.4.21 bekezdésnek

megfelelő kombinált csomagolásba egybecsomagolható

– az ugyanazon osztály más osztályozási kódja alá tartozó árukkal, vagy más

osztályok áruival (az 5.1 osztály I vagy II csomagolási csoportjának anyagainak

kivételével), ha az egybecsomagolás azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

A küldeménydarabok nem lehetnek 45 kg-nál nehezebbek. Azonban, ha a külső

csomagolásként papírlemez ládákat használnak, egy küldeménydarab nem lehet

27 kg-nál nehezebb.

MP13 Belső csomagolásonként és küldeménydarabonként legfeljebb 3 kg mennyiségben

a 6.1.4.21 bekezdésnek megfelelő kombinált csomagolásba egybecsomagolható

– az ugyanazon osztály más osztályozási kódja alá tartozó árukkal, vagy más

osztályok áruival, ha az egybecsomagolás azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

87 3

MP14 Belső csomagolásonként legfeljebb 6 kg mennyiségben a 6.1.4.21 bekezdésnek

megfelelő kombinált csomagolásba egybecsomagolható

– az ugyanazon osztály más osztályozási kódja alá tartozó árukkal, vagy más

osztályok áruival, ha az egybecsomagolás azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

MP15 Belső csomagolásonként legfeljebb 3 liter mennyiségben a 6.1.4.21 bekezdésnek

megfelelő kombinált csomagolásba egybecsomagolható

– az ugyanazon osztály más osztályozási kódja alá tartozó árukkal, vagy más

osztályok áruival, ha az egybecsomagolás azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

MP16 Belső csomagolásonként és küldeménydarabonként legfeljebb 3 liter mennyiségben

a 6.1.4.21 bekezdésnek megfelelő kombinált csomagolásba egybecsomagolható

– az ugyanazon osztály más osztályozási kódja alá tartozó árukkal, vagy más

osztályok áruival, ha az egybecsomagolás azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

MP17 Belső csomagolásonként legfeljebb 0,5 liter és küldeménydarabonként legfeljebb 1

liter mennyiségben a 6.1.4.21 bekezdésnek megfelelő kombinált csomagolásba

egybecsomagolható

– a 7 osztály kivételével más osztályok áruival, ha az egybecsomagolás azokra

is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

MP18 Belső csomagolásonként legfeljebb 0,5 kg és küldeménydarabonként legfeljebb

1 kg mennyiségben a 6.1.4.21 bekezdésnek megfelelő kombinált csomagolásba

egybecsomagolható

– a 7 osztály kivételével más osztályok áruival, ha az egybecsomagolás azokra

is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

MP19 Belső csomagolásonként legfeljebb 5 liter mennyiségben a 6.1.4.21 bekezdésnek

megfelelő kombinált csomagolásba egybecsomagolható

– az ugyanazon osztály más osztályozási kódja alá tartozó árukkal, vagy más

osztályok áruival, ha az egybecsomagolás azokra is megengedett; vagy

– az ADR hatálya alá nem tartozó árukkal,

amennyiben nem reagálnak egymással veszélyesen.

87 4

MP20 Egybecsomagolható az azonos UN szám alá tartozó anyagokkal.

Nem csomagolható egybe az 1 osztály más UN szám alá tartozó áruival, kivéve, ha

az MP24 különleges előírás megengedi.

Nem csomagolható egybe más osztályok áruival és az ADR hatálya alá nem tartozó

árukkal.

MP21 Egybecsomagolható az azonos UN szám alá tartozó tárgyakkal.

Nem csomagolható egybe az 1 osztály más UN szám alá tartozó áruival, kivéve

 1. a) saját gyújtószerkezetüket, amennyiben
 2. i) a gyújtószerkezet normális szállítási feltételek mellett nem lép

működésbe; vagy

 1. ii) a gyújtószerkezet legalább két olyan hatékony biztonsági szerkezettel

van ellátva, amely a gyújtószerkezet nem szándékos működésbe lépése

esetén a tárgy robbanását megakadályozza; vagy

iii) gyújtószerkezet, amely nincs felszerelve legalább két hatékony biztonsági

szerkezettel (pl. a B összeférhetőségi csoportba sorolt gyújtószerkezet),

de a származási ország4) illetékes hatóságának véleménye szerint a

gyújtószerkezet nem szándékos működésbe lépése normális szállítási

körülmények között nem vonja maga után a tárgy felrobbanását;

 1. b) a C, a D és az E összeférhetőségi csoport tárgyait.

Nem szabad egybecsomagolni más osztályok áruival és olyan árukkal, amelyek

nem tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá.

Ha az árukat e különleges előírás szerint egybecsomagolják, tekintetbe kell venni a

küldeménydarabok besorolásának esetleges módosítását a 2.2.1.1 bekezdés alapján.

Az áru bejegyzésére a fuvarokmányba lásd az 5.4.1.2.1 b) pontot.

MP22 Egybecsomagolható az azonos UN szám alá tartozó tárgyakkal.

Nem csomagolható egybe az 1 osztály más UN szám alá tartozó tárgyaival, kivéve

 1. a) a saját gyújtószerkezetüket, feltéve, hogy a gyújtószerkezet normális szállítási

feltételek mellett nem lép működésbe;

 1. b) a C, a D és az E összeférhetőségi csoport tárgyait;
 2. c) ha az MP24 különleges előírás megengedi.

Nem csomagolható egybe más osztályok áruival és olyan árukkal, amelyek nem

tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá.

Ha az árukat e különleges előírás szerint egybecsomagolják, tekintetbe kell venni a

küldeménydarabok besorolásának esetleges módosítását a 2.2.1.1 bekezdés alapján.

Az áru bejegyzésére a fuvarokmányba lásd az 5.4.1.2.1 b) pontot.

MP23 Egybecsomagolható az azonos UN szám alá tartozó tárgyakkal.

Nem csomagolható egybe az 1 osztály más UN száma alá tartozó áruival, kivéve

4) Ha a származási ország nem valamely ADR Szerződő Fél, akkor a jóváhagyást a küldeménnyel érintett első ADR

Szerződő Fél illetékes hatóságának kell elismernie.

87 5

 1. a) a saját gyújtószerkezetüket, feltéve, hogy a gyújtószerkezet normális szállítási

feltételek mellett nem lép működésbe;

 1. b) ha az MP24 különleges előírás megengedi.

Nem csomagolható egybe más osztályok áruival és olyan árukkal, amelyek nem

tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá.

Ha az árukat e különleges előírás szerint egybecsomagolják, tekintetbe kell venni a

küldeménydarabok besorolásának esetleges módosítását a 2.2.1.1 bekezdés alapján.

Az áru bejegyzésére a fuvarokmányba lásd az 5.4.1.2.1 b) pontot.

MP24 Egybecsomagolható a következő táblázatban található UN számok alá tartozó

árukkal a következő feltételekkel:

– amennyiben a táblázatban A betű van feltüntetve, az árukat az ezen UN számok

alá tartozó árukkal mindenféle tömegkorlátozás nélkül egy küldeménydarabbá

szabad egyesíteni;

– amennyiben a táblázatban B betű van feltüntetve, az árukat az ezen UN számok

alá tartozó árukkal legfeljebb 50 kg robbanóanyag össztömegig szabad

egyesíteni.

Ha az árukat e különleges előírás szerint egybecsomagolják, tekintetbe kell venni a

küldeménydarabok besorolásának esetleges módosítását a 2.2.1.1 bekezdés alapján.

Az áru bejegyzésére a fuvarokmányba lásd az 5.4.1.2.1 b) pontot.

1.1.3 Mentességek

1.1.3.1 A szállítás jellegéből adódó mentességek

Az ADR előírásait nem kell alkalmazni:

 1. a) a magánszemélyek által történő veszélyes áru szállításra, amennyiben az áru kiskereskedelmi

csomagolásban van és személyes vagy háztartási használatra, továbbá szabadidő

vagy sport célokra szolgál, feltéve, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek

melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették.

Amennyiben ez az áru magánszemély által vagy magánszemély részére megtöltött, újratölthető

tartályokban szállított gyúlékony folyékony anyag, akkor az összmennyiség egy

tartályban legfeljebb 60 liter, egy szállítóegységen legfeljebb 240 liter lehet. Az IBC, a

nagycsomagolás, ill. a tartány nem tekinthető kiskereskedelmi csomagolásnak;

 1. b) az ebben a mellékletben nem szereplő gépek és készülékek szállítására, amelyek

szerkezetükben vagy működtető elemeikben veszélyes árut tartalmaznak, feltéve, hogy

a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására

szükséges intézkedéseket megtették;

 1. c) a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti, mint

például a mély- és magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és

karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások csomagolóeszközönként,

beleértve a nagyméretű csomagolóeszközöket (IBC-et) és nagycsomagolásokat is, legfeljebb

450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott

mennyiségi határokon belül. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a

veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására.

Ez a fajta mentesség nem alkalmazható a 7 osztályra. Ugyancsak nem alkalmazható

ez a mentesség a vállalatok (vállalkozások) által anyagbeszerzés, külső vagy

belső anyagelosztás céljából végzett szállításokra;

 1. d) a veszélyhelyzet elhárításában illetékes hatóságok által vagy felügyeletük mellett

végzett szállításokra, amennyiben a szállítás a veszélyhelyzet elhárítása érdekében

szükséges, különösen:

– a veszélyes árut tartalmazó, balesetet szenvedett, sérült vagy meghibásodott

járműveket szállító járművek által végzett szállításokra; és

– a rendkívüli eseményben vagy balesetben érintett veszélyes áru összegyűjtésére és

a legközelebbi megfelelő, biztonságos helyre történő elszállítására;

 1. e) emberi életek mentését vagy a környezet védelmét szolgáló, veszélyhelyzetben történő

szállításokra, amennyiben teljesen biztonságos végrehajtásukhoz minden intézkedést

megtettek;

 1. f) üres, tisztítatlan, telepített tárolótartályok, amelyekben a 2 osztály A, O vagy F csoportjába

tartozó gázok, a 3 vagy a 9 osztály II vagy III csomagolási csoportjába tartozó

anyagok vagy a 6.1 osztály II vagy III csomagolási csoportjába tartozó peszticidek

voltak, azzal a feltétellel, hogy:

– minden rajtuk lévő nyílás – az esetleges nyomáscsökkentő szerkezetek nyílásainak

kivételével – légmentesen le van zárva;

– megtették a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy szokásos szállítási

8

körülmények között a tartalom ne szivárogjon ki; és

– a rakomány úgy van rögzítve rekeszben, kalodában vagy egyéb kezelőeszközben,

ill. magán a járművön vagy a konténerben, hogy szokásos szállítási körülmények

között ne lazuljon ki, ill. ne mozduljon el.

Ez a mentesség nem vonatkozik az olyan telepített tárolótartályokra, amelyekben érzéketlenített

robbanóanyag vagy az ADR által a szállításból kizárt anyag volt.

Megjegyzés: A radioaktív anyagokra lásd még az 1.7.1.4 bekezdést is.

1.1.3.2 A gázok szállítására vonatkozó mentességek

Az ADR előírásait nem kell alkalmazni, ha a szállított anyagok (tárgyak) a következők:

 1. a) a szállítást végző jármű tartályaiban levő gázok, amelyek a jármű meghajtására vagy

bármely berendezésének (pl. hűtőkészülék) működtetésére szolgálnak;

 1. b) a szállított járművek tüzelőanyag tartályában levő gázok. A zárószelepnek a tartály és a

motor között zárva kell lennie és az elektromos érintkezőket meg kell szakítani;

 1. c) a 2.2.2.1 bekezdés szerinti A és O csoport gázai, ha a gáz nyomása a tartályban vagy

tartányban 20 °C-on nem haladja meg a 200 kPa-t (2 bar-t) és a gáz nem cseppfolyósított,

ill. nem mélyhűtött cseppfolyósított gáz. Ide tartozik mindenfajta tartály és

tartány, pl. a gépek és berendezések részeit képezők is;

Megjegyzés: Ez a mentesség nem vonatkozik a lámpákra. Lámpákra lásd az 1.1.3.10

bekezdést.

 1. d) a jármű üzemelése során használt felszerelésekben (pl. tűzoltó készülékben) lévő gázok,

beleértve a tartalék alkatrészekben (pl. felfújt gumiabroncsban) lévő gázokat is. Ez a

mentesség arra az esetre is vonatkozik, ha felfújt gumiabroncsokat rakományként

szállítanak;

 1. e) a járművek különleges készülékeiben (hűtőkészülék, halszállító tartályok, fűtőkészülék

stb.) levő gázok, amelyek a szállítás során ezek működtetéséhez szükségesek, valamint

az ilyen készülékek tartalék tartályai és üres, tisztítatlan cseretartályai, amelyeket

ugyanazon szállítóegységben szállítanak;

 1. f) az élelmiszerekben (ideértve a szénsavas italokat is) levő gázok, az UN 1950 tétel alá

tartozók kivételével;

 1. g) sport céljára használt labdákban lévő gázok.
 2. h) (törölve)

1.1.3.3 Folyékony tüzelőanyagok szállítására vonatkozó mentességek

Az ADR előírásait nem kell alkalmazni, ha a szállított anyagok a következők:

 1. a) a szállítási tevékenységet végző jármű tüzelőanyag tartályaiban lévő tüzelőanyag, amely

a jármű meghajtására vagy bármely olyan berendezésének működtetésére szolgál,

amelyet a szállítás alatt használnak vagy használni szándékoznak.

Ez esetben a tüzelőanyag vagy olyan, a jármű motorjához és/vagy a segéd-berendezéshez

közvetlenül csatlakoztatott, rögzített tüzelőanyag tartályban szállítható, amely megfelel

a jogszabályi előírásoknak, vagy hordozható tüzelőanyag tartályban (pl. kannában)

szállítható.

A rögzített tartályok együttes térfogata nem haladhatja meg szállítóegységenként az

1500 litert és a pótkocsira szerelt tartály térfogata nem haladhatja meg az 500 litert.

Szállítóegységenként legfeljebb 60 liter szállítható hordozható tüzelőanyag tartályokban.

Ezek a korlátozások nem vonatkoznak a segélyszolgálatok által üzemeltetett járművekre;

 1. b) a rakományként szállított járművek, szállítóeszközök (pl. csónakok) tartályaiban levő tüzelőanyagok,

amelyek meghajtásukra vagy bármely berendezésük működtetésére szolgál. A mo9

tor vagy a berendezés és a tüzelőanyag tartály között található csapot a szállítás közben zárva

kell tartani, kivéve, ha a berendezésnek működőképesnek kell maradnia. Szükség esetén

ezeket a járműveket, szállítóeszközöket állítva kell berakni és feldőlés ellen biztosítani kell.

 1. c) a rakományként szállított nem közúti mozgó gépek1) tüzelőanyag tartályában lévő és a

meghajtásukra vagy bármely berendezésük működtetésére szolgáló tüzelőanyag. A tüzelőanyag

a gép/jármű motorjához és/vagy a berendezéshez közvetlenül csatlakoztatott, rögzített

tüzelőanyag tartályban szállítható, amely megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Szükség esetén a gépeket állítva kell berakni és feldőlés ellen biztosítani kell.

1.1.3.4 A különleges előírások szerinti és a korlátozott, ill. engedményes mennyiségben csomagolt

veszélyes áruk szállítására vonatkozó mentességek

Megjegyzés: A radioaktív anyagokra lásd még az 1.7.1.4 bekezdést is.

1.1.3.4.1 A 3.3 fejezet bizonyos különleges előírásai egyes veszélyes anyagok szállítását részben vagy

teljesen felmentik az ADR előírásai alól. Ez a mentesség akkor alkalmazható, ha a különleges

előírásra hivatkozás található a 3.2 fejezet „A” táblázat 6 oszlopában a szóban forgó

veszélyes árura vonatkozóan.

1.1.3.4.2 Bizonyos veszélyes áruk ugyancsak mentességet élvezhetnek, amennyiben a 3.4 fejezet

feltételeit kielégítik.

1.1.3.4.3 Bizonyos veszélyes áruk ugyancsak mentességet élvezhetnek, amennyiben a 3.5 fejezet

feltételeit kielégítik.

1.1.3.5 Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközökre vonatkozó mentességek

Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök (beleértve az üres IBC-ket és nagycsomagolásokat),

amelyekben a 2, a 3, a 4.1, az 5.1, a 6.1, a 8 és a 9 osztály anyagai voltak, nem esnek az

ADR előírásainak hatálya alá, ha a lehetséges veszély elhárítására megfelelő intézkedéseket

tettek. A veszély akkor tekinthető elhárítottnak, ha megtették a megfelelő intézkedéseket az

1 – 9 osztály bármelyikére jellemző veszély elhárítására.

1.1.3.6 Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességek

1.1.3.6.1 Ezen bekezdés alkalmazása céljából a veszélyes áruk a „0”, „1”, „2”, „3” vagy „4” szállítási

kategóriához vannak hozzárendelve, amint az a 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopában jelezve

van. A „0” szállítási kategóriába tartozó anyagokat tartalmazott üres, tisztítatlan csomagolóeszközök

ugyancsak a „0” szállítási kategóriába tartoznak. A nem a „0” szállítási kategóriába

tartozó anyagokat tartalmazott üres, tisztítatlan csomagolóeszközök a „4” szállítási

kategóriába tartoznak.

1.1.3.6.2 Ha az egy szállítóegységben szállított veszélyes áruk mennyisége nem haladja meg az adott

szállítási kategóriára az 1.1.3.6.3 pont táblázatának 3 oszlopában jelzett értéket (ha az egy

szállítóegységben szállított veszélyes áruk ugyanabba a szállítási kategóriába tartoznak) vagy

az 1.1.3.6.4 pont szerint számított értéket (ha az egy szállítóegységben szállított veszélyes

áruk különböző szállítási kategóriába tartoznak), akkor ezek az áruk küldeménydarabokban

egy szállítóegységben szállíthatók a következő előírások alkalmazása nélkül:

– 1.10 fejezet, kivéve az 1 osztály UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255,

0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 és

0500 tételei alá tartozó robbanó tárgyakat, valamint a 7 osztály UN 2910 és 2911 tételei

alá tartozó engedményes küldeménydarabokat, amennyiben az aktivitási szintjük meghaladja

az A2 értéket;

– 5.3 fejezet;

– 5.4.3 szakasz;

1) A nem közúti mozgó gép meghatározására lásd a „Közös határozat a járművek szerkezetére” (R.E.3) (ENSZ

Európai Gazdasági Bizottság TRANS/WP.29/78/Rev.3) 2.7 bekezdését vagy az Európai Parlament és a Tanács

 1. december 16-i, 97/68/EK számú, a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű

motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami

jogszabályok közelítéséről szóló irányelvének 2. cikkét (EK Hivatalos Lapja L 059 sz., 1998.február 27.).

10

– 7.2 fejezet, kivéve a 7.2.4 szakasz V5 és V8 előírását;

– a 7.5.11 szakasz CV1 előírása;

– 8. rész, kivéve

8.1.2.1 a),

8.1.4.2 – 8.1.4.5,

8.2.3,

8.3.3, 8.3.4, 8.3.5,

8.4 fejezet,

8.5 fejezet S1 3) és 6),

S2 1),

S4,

S5

S14 – S21 és

S24 előírása;

– 9. rész.

1.1.3.6.3 Ha a szállítóegységben szállított veszélyes áruk ugyanabba a kategóriába tartoznak, a szállítóegységenkénti

legnagyobb összmennyiség a következő táblázat 3 oszlopában található.

Szállítási

kategória

Anyag vagy tárgy

csomagolási csoport vagy osztályozási kód/csoport vagy

UN szám

Legnagyobb

összmennyiség

szállítóegységenként

(1) (2) (3)

0 1 osztály: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L és UN 0190 0

3 osztály: UN 3343

4.2 osztály: az I csomagolási csoportba tartozó anyagok

4.3 osztály: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403,

1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130,

3131, 3134, 3148, 3396, 3398, 3399

5.1 osztály: UN 2426

6.1 osztály: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250,

3294

6.2 osztály: UN 2814, 2900

7 osztály: UN 2912 – 2919, 2977, 2978, 3321 – 3333

8 osztály UN 2215 (maleinsavanhidrid, olvasztott)

9 osztály: UN 2315, 3151, 3152, 3432 és az ilyen

anyagokat vagy keverékeket tartalmazó

készülékek

és az UN 2908 alá tartozók kivételével azok az üres,

tisztítatlan csomagolóeszközök, amelyek az ebbe a

szállítási kategóriába tartozó anyagokat tartalmazták.

1 Az I csomagolási csoportba tartozó anyagok és tárgyak,

amelyek nem szerepelnek a 0 szállítási kategóriában és a

következő osztályok anyagai és tárgyai:

20

1 osztály: 1.1B – 1.1Ja), 1.2B – 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H,

1.3J, 1.5Da)

2 osztály: T, TCa), TO, TF, TOC a) és TFC csoport

aeroszolok: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC

és TOC csoport

nyomás alatti vegyszerek: UN 3502, 3503,

3504 és 3505

11

Szállítási

kategória

Anyag vagy tárgy

csomagolási csoport vagy osztályozási kód/csoport vagy

UN szám

Legnagyobb

összmennyiség

szállítóegységenként

(1) (2) (3)

1 (folyt.) 4.1 osztály: UN 3221 – 3224 és UN 3231 – 3240

5.2 osztály: UN 3101 – 3104 és UN 3111 – 3120

2 A II csomagolási csoportba tartozó anyagok és tárgyak,

amelyek nem szerepelnek a 0, az 1 vagy a 4 szállítási

kategóriában és a következő osztályok anyagai és tárgyai:

333

1 osztály: 1.4B – 1.4G és 1.6N

2 osztály: F csoport

aeroszolok: F csoport

nyomás alatti vegyszerek: UN 3501

4.1 osztály: UN 3225 – 3230

5.2 osztály: UN 3105 – 3110

6.1 osztály: III csomagolási csoportba tartozó anyagok és

tárgyak

9 osztály: UN 3245

3 A III csomagolási csoportba tartozó anyagok és tárgyak,

amelyek nem szerepelnek a 0, a 2 vagy a 4 szállítási

kategóriában és a következő osztályok anyagai és tárgyai:

1000

2 osztály: A és O csoport

aeroszolok: A és O csoport

nyomás alatti vegyszerek: UN 3500

3 osztály: UN 3473

4.3 UN 3476

8 osztály: UN 2794, 2795, 2800, 3028 és 3477

9 osztály: UN 2990, 3072

4 1 osztály: 1.4S Korlátlan

4.1 osztály: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623

4.2 osztály: UN 1361 és 1362 III csomagolási csoport

7 osztály: UN 2908 – 2911

9 osztály: UN 3268, 3499 és 3509

valamint azok az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök,

amelyek a 0 szállítási kategóriába tartozókon kívüli, többi

anyagot tartalmazták.

 1. a) Az UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 és 1017 számú anyagnál a

legnagyobb összmennyiség szállítóegységenként 50 kg.

Az előző táblázatban a „legnagyobb összmennyiség szállítóegységenként” jelentése a

következő:

– tárgyaknál a bruttó tömeg kg-ban (az 1 osztályba tartozó tárgyaknál a robbanóanyag nettó

tömege kg-ban; az ebben a mellékletben szereplő gépekben és készülékekben lévő veszélyes

áru esetén, a bennük lévő veszélyes áru összmennyisége kg-ban vagy literben);

– szilárd anyagoknál, cseppfolyósított gázoknál, mélyhűtött, cseppfolyósított gázoknál és

oldott gázoknál a nettó tömeg kg-ban;

– folyékony anyagoknál a tartalmazott veszélyes áru összmennyisége literben;

– sűrített gázoknál, adszorbeált gázoknál és nyomás alatti vegyszereknél a tartály víztérfogata

literben.

1.1.3.6.4 Ha különböző szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukat szállítanak egy szállítóegységben,

akkor:

– az „1” szállítási kategóriába tartozó anyagok és tárgyak mennyisége 50-nel szorozva,

12

– az „1” szállítási kategóriába tartozó, az 1.1.3.6.3 pont táblázatához fűzött a) megjegyzés

szerinti anyagok és tárgyak mennyisége 20-szal szorozva,

– a „2” szállítási kategóriába tartozó anyagok és tárgyak mennyisége 3-mal szorozva, és

– a „3” szállítási kategóriába tartozó anyagok és tárgyak mennyisége

együttesen nem haladhatja meg az 1000-t.

1.1.3.6.5 E bekezdés alkalmazásánál nem kell figyelembe venni azokat a veszélyes árukat, amelyek az

1.1.3.1 bekezdés a), b) és d) – f) pontjai, az 1.1.3.2 – 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 és 1.1.3.10

bekezdés szerint mentességet élveznek.